deb-multimedia
.org repository

Details for ffdiaporama (2.1-dmo7) - armhf - Oldstable/Stretch

Movie creator from photos and video clipsDescription-md5: 0b84a12d1f037ef534da80d0a35d6ca9
Section: graphics
Priority: extra
Filename: pool/main/f/ffdiaporama-dmo/ffdiaporama_2.1-dmo7_armhf.deb
Size: 1838552
MD5sum: c97142992403d7e9011a57ba17474efd
SHA256: b47d9b74d24f4eab0755a9fe881c3559d002653efbe661bf1ffdb1088e8c6f04Section: graphics
Priority: extra
Build-Date: 05 August 2016

Depends:
   - ffdiaporama-data (= 2.1-dmo7).
   - libavcodec57 (>= 10:3.0).
   - libavfilter6 (>= 10:3.0).
   - libavformat57 (>= 10:3.0).
   - libavutil55 (>= 10:3.0).
   - libc6 (>= 2.4).
   - libexiv2-14 (>= 0.25).
   - libgcc1 (>= 1:3.5).
   - libgles2-mesa (>= 7.8.1) or libgles2.
   - libqt5concurrent5 (>= 5.0.2).
   - libqt5core5a (>= 5.5.0).
   - libqt5gui5 (>= 5.2.0).
   - libqt5help5 (>= 5.0.2).
   - libqt5network5 (>= 5.0.2).
   - libqt5sql5 (>= 5.0.2).
   - libqt5svg5 (>= 5.0.2).
   - libqt5widgets5 (>= 5.2.0~alpha1).
   - libqt5xml5 (>= 5.0.2).
   - libsdl1.2debian (>= 1.2.11).
   - libstdc++6 (>= 5.2).
   - libswresample2 (>= 10:3.0).
   - libswscale4 (>= 10:3.0).
   - libqt5sql5-sqlite.
   - qt5-image-formats-plugins.
Recommends:
   - ffdiaporama-rsc.

Source: ffdiaporama-dmo
Website: http://ffdiaporama.tuxfamily.org/ffdiaporama/
Installed-Size: 4 MB

You must use a package manager like aptitude or synaptic to download and install this package.Direct package download: ffdiaporama

You can also browse the application directory for ffdiaporama.